Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád inovace a řazení inovací do řádů

 

 

 

Tento přehled je zpracován podle literatury Švejda P. a kol.: Základy inovačního podnikání, kde na str. 24 je výtah z Schumpeterova díla.

Inovace způsobují, že výrobky, výrobní systémy a jejich uspořádání se vzdalují svému původnímu stavu o různou vývojovou vzdálenost. Tuto vývojovou vzdálenost označujeme jako „řád inovace“.
Jako příklad různé vývojové vzdálenosti může sloužit srovnání nových výrobků na úrovni nové varianty a nové generace. Nová varianta si zachovává základní konstrukční řešení generace k níž náleží, liší se od dosavadních variant této generace tím, že přichází s novým řešením některé z pracovních nebo obslužných funkcí, což se může projevit ve vyšším výkonu nebo snadnější obsluze. Naproti tomu nová generace se vyznačuje novým konstrukčním řešením při srovnání s původní generací. Zachovává si však dosavadní druhový znak, kterým je koncepce na níž je založeno jejich fungování společné s předcházejícími generacemi stejného druhu výrobků.
Nové varianty a generace výrobků zaujímají v celém spektru inovačních řádů důležité místo, neboť tvoří převážnou většinu ve skupině kvalitativních inovací. V celém spektru řádů inovací však existují inovace nižších řádů než je nová varianta a také kvalitativní inovace vyšších řádů, než je nová generace.
K dané inovaci můžeme přiřadit určitý řád podle znaků, které má společné s nejblíže příbuzným dosavadním výrobkem či procesem na jedné straně a podle znaků, kterými se od něho na druhé straně liší. Tedy podle toho, co se inovací zachovává a co se při ní mění. Jde o aplikaci formální definice starořecké logiky: Stanovení příslušnosti k rodu a vymezení druhového rozdílu. „Rod“ a „druh“ jsou v tomto obecném pojetí u inovací pouze v relativním vztahu s ohledem na počet inovačních řádů. Aplikace této definice pro novou variantu tedy znamená přiřazení nového výrobku k jisté generaci (co se zachovává) a vymezení variantního rozdílu (co se mění).
Tento způsob určení řádu inovace byl výše uplatněn u nových variant a generací. U racionalizačních inovací nižšího řádu, tj. inovací, než je nová varianta či generace se oba znaky (co se zachovává a co je jiné) vztahují k výrobnímu procesu.Při zachování výroby jisté varianty výrobků nebo užívání jistých výrobních faktorů (první znak) může jít o změnu technologičnosti konstrukce zachovávané varianty (druhý znak), která však nemá vliv na vlastnosti této varianty, rozhodné pro jejího uživatele. Do tohoto řádu inovace patří všechny vzájemné kvalitativní adaptace výrobních faktorů, například přizpůsobení přípravků a nástrojů vlastnostem strojů a vyráběných součástí. Je-li nová varianta inovací pátého řádu, potom změna vzájemné adaptace výrobních faktorů je inovací čtvrtého řádu.
Výše uvedená kvalitativní adaptace výrobních faktorů může zůstávat nezměněna (první znak), může však nastat změna v uspořádání výrobních operací, například přechod od paralelního k sériovému provádění operací, tedy změna organizace výrobního procesu. Výrobní proces se bude ve srovnání s původním stavem lišit organizačním propojením operací (druhý znak). V klasifikaci inovačních řádů jde o inovaci třetího řádu.
Organizační uspořádání výrobního procesu může zůstat zachováno (první znak), jednotlivé operace však mohou být prováděny se změněnou intenzitou, jako je příklad vyšší rychlosti chodu montážního pásu. Výrobní proces se od původního stavu liší jinou intenzitou průběhu operací (druhý znak). Taková změna běžně nastává při záběhu nové výroby. Jde o inovaci druhého řádu.
Intenzita výrobních operací může zůstat zachována, může se však měnit četnost výrobních faktorů, zejména pracovních sil, například při zvýšené poptávce po výrobcích. Zavedení další změny při zachování všech dosavadních znaků výrobního procesu je příkladem takové inovace je to inovace prvního řádu.
V opačném směru než je nová generace má o stupeň vyšší inovační řád přechod k jinému druhu výrobků. Nový druh (tj. inovace sedmého řádu) zachovává princip na němž je založeno jeho fungování (první znak), avšak toto fungování je řešeno koncepčně nově (druhý znak). Přechod k výrobě nového druhu výrobků opouští kontinuální zdokonalování dosavadního výrobního programu podniku. Nástup nového druhu výrobků do výroby a prodeje se proto označuje jako diskontinuální, resp. jako „radikální inovace“. Obecně to platí i pro ještě vyšší řád inovace než je nový druh.
Tímto vyšším řádem inovace je nástup nového rodu výrobků. Touto inovací je opouštěn původní princip fungování výrobků. Vzniká tak nové odvětví výroby. Principiálně nová technologie, jejž nástup je inovací osmého řádu, patří ještě výrazněji než inovace na úrovni nástupu nového druhu do skupiny diskontinuálních radikálních inovací. Zachovává se zde jen příslušnost ke klasickému kmeni makrotechnologií.
V polovině dvacátého století zahajuje nástup nový kmen mikrotechnologií, který definujeme jako inovaci devátého řádu.
 
Řád inovace
Název řádu inovace
Znak
Popis
První
 
Malá změna výrobního procesu výrobku- technologie
Zavedení malé změnypři zachování všech dosavadních znaků výrobního procesu.
Druhý
 
Velká změna výrobního procesu výrobku- technologie
Výrobní proces se od původního stavu liší jinou intenzitou průběhu operací, např.: vyšší rychlostí chodu montážního pásu.
Třetí
 
Malá změna principu výrobního procesu výrobku- technologie
Nové organizační propojení operací
Čtvrtý
 
Velká změna principu výrobního procesu výrobku- technologie
Vzájemné kvalitativní adaptace výrobních faktorů, např. přizpůsobení přípravků a nástrojů vlastnostem strojů a vyráběných součástí
Pátý
varianta
Malá změna koncepce výrobku
Úpravy základního konstrukčního řešení
Šestý
generace
Velká změna koncepce výrobku
Nové konstrukční řešení, avšak zachování dosavadního druhového znaku
Sedmý
druh
Malá změna principu, na němž je založeno fungování výrobku
Diskontinuální radikální inovace, nový druh výrobku
Osmý
rod
Velká změna principu, na němž je založeno fungování výrobku
Maximální diskontinuální radikální inovace, zachování příslušnosti ke kmeni makrotechnologií.
Devátý
kmen
Přechod na mikrotechnologie
Makrotechnologie, mikrotechnologie
 Tabulka: Popis jednotlivých inovací

                   

                 
 
 
 
 
P